6 lutego 2015
Rejestr Instytucji Kultury  

Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

dla których organizatorem jest Gmina Nieborów.

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nieborów, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia       i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.
Nazwa rejestru: 
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr prowadzi:
Gmina Nieborów
ul. Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów
Sposób udostępniania:

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.


Opublikowano w BIP
2012-09-27
Obowiązuje od
2012-09-27
Obowiązuje do
(brak)
Osoba odpowiedzialna:

Osoba publikująca:
Karol Kossut
Ilość wyświetleń:
828


Załączniki

Tytuł     Rozmiar     Typ
Załączniki REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 64 kb .pdf

Rejestr zmian
Data     Osoba     Opis
2012-09-27 20:28:21 Karol Kossut Utworzono dokument
2012-09-27 20:29:18 Karol Kossut Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY"
Wstecz |  « Wersja do druku